𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐈́𝐜𝐡 𝐋𝐚̀𝐦 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐁𝐚́𝐧 𝐂𝐚𝐟𝐞, 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 …… 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚̣𝐢

𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐈́𝐜𝐡 𝐋𝐚̀𝐦 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐁𝐚́𝐧 𝐂𝐚𝐟𝐞, 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 …… 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚̣𝐢 Bạn đang lên kế hoạch mở quán…

Hotline: 0912496866
Hotline: 0948655933